TEWNI JIN BOKAN GUNDI XANEQA
TEWNI JIN BANE GUNDI SEDBAR
TEWNI JIN MEHABAD GUNDI XUNQALA
TEWNI JIN MEHABAD GUNDI QEMTERE
TEWNI JIN XELIFAN GUNDI QELACUXE
TEWNI JIN MIYANDUWA GUNDI QEBAKENDI
TEWNI JIN SEQIZ GUNDI GIRDIGILAN
TEWNI JIN SAYINQELA GUNDI SARUCE
TEWNI JIN MEHABAD GUNDI DIRYAZ
TEWNI JIN SERDEST GUNDI CIBEREND